Mezinárodní den hasičů: Důležitost požárního značení

04.05.2021Dnes je mezinárodní den hasičů, a proto jsme se rozhodli trochu blíže představit značení, které vidíme každý den a považujeme ho za samozřejmost. Jeho důležitost je však nesmírná a často pomáhá chránit majetek a životy. V následujících řádcích si přiblížíme značení požární ochrany a značek DZP a jejich důležitost.  

Značky požární bezpečnosti a jejich význam

Význam požárního značení bývá často přehlížen, což je ohromná chyba. Toto značení je neuvěřitelně důležité a bez řádného značení nebudou vaši zaměstnanci či jiní obyvatelé budovy vědět, jak uniknout v případě požáru. Toto značení je tedy nezbytné pro bezpečnost vás, vašich zaměstnanců, vaší organizace a zákazníků.


Bezpečnostní značky vám v nebezpečných situacích řeknou, co máte dělat, kam jít a kde najít důležité vybavení. V rámci požární bezpečnostní se setkáváme především se značením bezpečí a úniků, značkami označujícími hasící přístroje a jiné požární zařízení, označení požárních dveří či dokumentací požární ochrany.


Díky mezinárodní standardizaci těchto značení je zajištěno, že ať už jste kdekoliv, vždy těmto znakům rozumíte. Značky a piktogramy požární bezpečnosti tak jasně a efektivně sdělují informace a následně zachraňují životy. Značky by měli být na viditelném místě a v případě mimořádných událostí vést lidi do bezpečí či k potřebným zařízením. Značky jsou důležité především pro lidi, kteří prostory budovy neznají a hrozí riziko, že by mohli být dezorientování a zmatení. 

Umístění protipožárního bezpečnostního značení

Požární značení by mělo označovat umístění požárně bezpečnostního hasícího zařízení jako jsou hasící přístroje, hlásič požáru, požární hadice, požární žebřík, hydrant a mnoho dalších. Značení může být také kombinováno s textem a doplněno také povinnými pokyny jako například: "Protipožární dveře musí zůstat zavřené".

Značky by měli být instalovány kompetentní osobou, která je obeznámena s regulačními požadavky a zná uspořádání a rizika spojena s konkrétním prostorem. Značení by mělo být jasně viditelné a v některých prostředích mohou být vedle klasických nástěnných značek vyžadovány také podlahové značky. Zřetel se musí brát především na instalaci označení nouzových východů. Toto značení by nemělo nic zakrývat a mělo by být viditelné odkudkoliv z budovy, aby se zaměstnanci, návštěvníci či ostatní lidé v budově dostali v co nejkratším čase k nejbližším nouzovým východům.


Značky jsou nabízené ve velké škále provedení. Může se jednat o klasické samolepky či pevné značky na plastu nebo také o varianty fotoluminiscenční. Fotoluminiscenční značení je vhodné využít především do oblastí, kde hrozí výpadek proudu či do prostor, která jsou málo osvětlená. Výhodou fotoluminiscenčního značení je tedy to, že i v případě snížené viditelnosti, ať už ve tmě či při kouři, bude značka viditelná a dovede zaměstnance či návštěvníky k nouzovému východu či k potřebnému zařízení. 

Značky DZP

DZP neboli dokumentace zdolávání požáru je dokumentace, kterou využívají jednotky hasičského záchranného sboru při zásahu. Tento dokument hasičům říká, jak objekt vypadá, co je v jeho okolí a kde se nachází určitá zařízení jako je hlavní vypínač elektrického proudu nebo třeba hlavní uzávěr plynu.


Tento dokument slouží hasičům jako podpůrný při řešení mimořádné události v objektu. Dokumentace zdolávání požárů se vypracovává pro objekty, kde jsou složité podmínky pro zásah nebo na místech, kde je v závislosti na činnosti podniku vysoké riziko požáru.


DZP se snaží eliminovat složitost objektu a upozornit na případné nebezpečí. Využitím symbolů dokumentace požární ochrany tak usnadňujete jednotkám hasičských sborů orientaci při zásahu a umožňujete snadnější průběh zásahu. 

Legislativa v rámci požárního značení

Značení v rámci požární bezpečnosti je dáno také zákonem. Zákon České národní rady o požární ochraně v zákonu č.133/1985 sb. stanovuje jako jednu z povinností právnických osob a podnikajících fyzicky osob označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.


Zákon č.133/1985 sb. také udává, že hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně, tím že neoznačí místa a pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. 


Na závěr si tedy můžeme říct, že značky požární bezpečnosti mohou zabránit tomu, aby se z požáru a jiných mimořádných událostí staly tragédie. V nouzových situacích pomáhají k bezpečné evakuaci a zmírnění nepříznivých následků a využitím značek požární bezpečnosti tedy udržujete lidi a majetek v bezpečí a můžete se vyhnout pokutám za nedodržování předpisů.