Chemické symboly nebezpečnosti: Co to je a k čemu slouží?

05.02.2021

Mezi chemické symboly nebezpečnosti můžeme zařadit štítky GHS a CLP. GHS je systém zavedený OSN, který definuje nebezpečnost chemických látek a sděluje informace o nebezpečnost látek. GHS slouží především k harmonizaci klasifikace nebezpečnosti a standardům označování látek na mezinárodní úrovni. GHS je nyní základem mezinárodních a národních předpisů pro nebezpečné věci.

 
CLP je evropské nařízení o klasifikaci, balení a označovaní. Nařízení CLP zajišťuje, aby rizika představovaná chemickými látkami byla jasně sdělena pracovníkům a spotřebitelům v Evropské unii prostřednictvím klasifikace a označování chemických látek.

 
Nebezpečné chemikálie musí být označeny podle těchto nařízení, aby pracovníci a spotřebitelé věděli o jejich účincích před manipulací. Díky těmto nařízením se předchází nejasnostem a zabraňuje vzniku nebezpečných situacích při mezinárodních obchodech. 

Důležitost značek nebezpečnosti

Každý den se setkáváme s mnoha bezpečnostními značkami, které zajišťují bezpečnost občanů a pracovníků. Symboly nebezpečnosti jsou obzvláště důležité, pokud pracuje ve společnosti, kde se vyskytují nebezpečné materiály a podobně. Je tedy podstatné, aby všichni zaměstnanci byli schopní tyto znaky identifikovat a znát jejich význam.


Nebezpečné materiály jsou dodávaný s bezpečnostními listy, které identifikují, co je na nich nebezpečného. Tyto listy jsou často komplexní a komplikované. Identifikaci nebezpečnosti materiálu usnadňují výstražné značky GHS/CLP. Většinou obsahuje pouze symbol či piktogram a malý text. Pokud budou všichni zaměstnanci rozumět informačním značkám, zvýšíte bezpečnost vašeho pracoviště.

Co musí značení obsahovat

Značení GHS/CLP můžeme identifikovat pomocí určitých faktorů. Jedná se o piktogram, třídu, kategorii, signální slovo či identifikátor produktu. Piktogram je symbol, který se používá pro označení nebezpečných materiálů a většinou je přidružen určité kategorií. Třída je termín, který je používaný k popisu různého typu nebezpečí, napři výbušniny. Kategorie se používá k podsekcí tříd. Signální slovo se používá k informování o úrovni nebezpečnosti látek a jedná se o Nebezpečí či Varování. Za identifikátor produktu můžeme označit název nebo číslo, které je na štítku produktu nebo v bezpečnostním listu.

Jaký je rozdíl mezi Varováním a Nebezpečím?

Jak už bylo řečeno signální slovo se užívá k určení úrovně závažnosti nebezpečí. Nebezpečí znamená, že chemikálie představuje vážná a bezprostřední rizika pro člověka, jako je trvalé poškození nebo dokonce smrt. Varování je pak méně závažné signální slovo, ale stále je třeba brát v potaz, že se jedná o chemicky nebezpečnou látku a vyžaduje se zacházení s nejvyšší opatrností.  

Význam chemických značek

Varovné signály poznáme podle jasných barev, ale víte přesně před čím vás mají značky varovat. V této části si povíme, jaký význam jednotlivé značení mají. Existuje 9 základních piktogramů:

 
Explodující bomba - Výbušné materiály jsou označeny, který vypadá jako explodující bomba. Výbušniny zahrnují materiály, které jsou vysoce nestabilní, organické peroxidy nebo samovolně reagující. Může být použit na pevné i kapalné látky, které mohou způsobit poškození okolí. Tyto materiály jsou extrémně nebezpečné.


Znamení plamene - Symbol plamene, znamená, že se jedná o hořlavou látku a materiál představuje možné nebezpečí požáru. Kromě hořlavých látek může jít také o chemikálie samovolně reagující, samozápalné, obsahující hořlavý plyn či organické peroxidy.
 

Plamen okolo kruhu - Tento piktogram obsahuje O, což značí kyslík, nad nimž je plamen. Jedná se o látky oxidující. Oxidační činidla jsou chemikálie, které usnadňují hoření nebo způsobují, že oheň hoří delší dobu. Symbol tedy varuje, že uvnitř je oxidační činidlo, které by mohlo způsobit požár.


Tlaková láhev - Značení se používá pro látky, které jsou stlačené, zkapalněné nebo rozpuštěné pod tlakem. Kolem tlakových lahví na plyn byste měli být vždy opatrní, protože špatně těsnění by mohlo způsobit výbuch nebo mít nepříznivé účinky na zdraví.
 

Symbol koroze - Piktogram koroze znázorňuje látku nalitou na ruku osoby a kov. V obou případech kapalina způsobí otvor. Používá se pro látky, které mohou poškodit kov či způsobit popáleniny.
 

Lebka se zkříženými hnáty - Jedná se o ikonický obrázek, který si spousta lidí spojuje s otravou či jedem. Označují se tím toxické látky, tedy ty, které mají potenciál způsobit akutní toxicitu. Vystavení i jedné dávce může být smrtelné.
 

Vykřičník - Symbol naznačuje naléhavost a z toho důvodu se používá pro označení látek, které mohou bezprostředně při kontaktu s látkou způsobit újmu. Používá se pro označení látek, které mají dráždivé účinky na kůži a oči, narkotické účinky, způsobují otravu nebo podráždění dýchacích cest. Při extrémních případech mohou způsobit i smrt.
 

Nebezpečí pro životní prostředí - Tento piktogram vypadá jako obracená ryba na břehu vedle stromu. Tato značka označuje toxicitu pro vodní prostředí a může ohrožovat ryby, bezobratlé či rostliny.

Zdravotní riziko - Symbol zdravotního rizika obsahuje siluetu lidského trupu s šesticípým tvarem na hrudi. Pokud někde tento štítek vidíte, znamená to, že kontakt s látkou může způsobit akutní nebo chronické zdravotní potíže. Používá se pro chemikálie, které mohou způsobit rakovinu, genetické vady, respirační potíže, problémy s orgány a podobně. Jedná se tedy o piktogram, který upozorňuje na nebezpečí pro lidské zdraví.

Jak můžeme vidět symboly nebezpečí jsou užitečné piktogramy, které slouží jako bezpečnostní zprávy. Jejich výhodou je především, že fungují celosvětově a nepoužívají lingvistiku. Lze tedy využívat tyto symboly celosvětově a zajistit tak bezpečnou práci a snížit riziko úrazu či poničení majetku.