BOZP a PO: Definice, povinnosti a tipy

29.01.2021

Bezpečné pracoviště je v dnešní době téměř samozřejmostí. Ale ne vždy tomu tak bylo. Je to výsledkem úsilí pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečnost ochrany a zdraví při práci neboli zkráceně BOZP můžeme označit jako legislativně stanovená opatření jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození zdraví pracovníků. Je to oblast veřejného zdraví, která studuje trendy v oblasti nemocí a úrazů na pracovišti a navrhuje a implementuje různá opatření k prevenci těchto úrazů.

 
V minulosti se bezpečnost prací věnovala jen pracovištím, kde je vykonávaná manuální práce. V dnešní době však zahrnuje veškeré obory. Kromě zajištění bezpečného pracoviště se soustředí i na prevenci rizik, která vedou k fyzickým nebo duševním onemocněním pracovníků.

 
Organizace jsou zranitelné vůči řadě hrozbě, ač už jde o ekonomické hrozby, výpadky či požáry. Ochrana vaši společnosti před hrozbou požárů začíná prevencí. V rámci bezpečnosti na pracovišti je nesmírně důležité dodržovat PO neboli požární ochranu. Jedná se o činnost, která slouží ke snižování či eliminaci rizik, která mohou vést k požáru či ke snížení nebo zmenšování oblasti při již existujícím požáru.  

Povinnosti v oblasti bezpečnosti práce

V oblasti BOZP a PO mají majitelé firem a živnostníci určité povinnost. V rámci BOZP se jedná o stanovení velikosti společnosti, zpracování a aktualizování dokumentace BOZP, pravidelné provádění prověrky BOZP, kategorizace práce, vypracování registru rizik, zajištění pracovních lékařských prohlídek, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro každého zaměstnance, zařízení pravidelného školení BOZP, seznámení zaměstnanců s právními předpisy, evidence pracovních úrazů, neustálá identifikace nebezpečných faktorů ve společnosti, zajištění, aby zaměstnanci nevykonávali zakázané práce, mít doklady o dodržování bezpečnostních a technických podmínek, zajištění ochranných pracovních prostředků a mít seznam zakázaných prací pro ženy a mladistvé. V rámci požární ochrany pak musí svou činnost zařadit do požárního nebezpečí, vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci PO, vést požární knihu, vypracovat poplachové směrnice, provádět preventivní požární prohlídky a mít přehled a revizi prostředků požární ochrany.  

Tipy, jak zvýšit bezpečnost a prevenci požárů vašeho pracoviště

1. Velmi podstatným bodem je identifikovat rizika. Jakmile budete znát nebezpečí, která na pracovišti hrozí, můžete podniknout kroky pro snížení úrazů či jejich eliminaci.

2. Snižte stres na pracovišti. Mezi běžné příčiny zranění a nehod patří stres, který vede k depresím, problémům se spánkem či soustředěním. Pokud budou vaši zaměstnanci v nejistotě o zaměstnání, pracovat dlouhé hodiny či v konfliktním prostředí zvyšuje se riziko nehod. 

3. Využívejte, pokud možno, mechanické pomůcky. Místo toho, abyste tahali těžké krabice, použijte kolečko, vysokozdvižný vozík či jeřáb. 

4. Vždy noste ochranné pomůcky. Pokud je při určité činnosti či v určité oblasti potřeba použít určitou výstroj jako jsou chrániče sluchu, rukavice či ochranné brýle, využijte je. Výrazně tak snížíte riziko úrazů. 

5. Věnujte pozornost místům náchylným k požárů. Každé odvětví je jiné. Je nutné identifikovat na svém pracovišti riziková místa, která jsou náchylnější. Například všechna místa, kde je rychlovarná konvice, toustovač a podobně jsou k požárům náchylnější. 

6. Poučte své zaměstnance o PO a BOZP. Jasně formulujte hlavní nebezpečí požáru, jak nakládat s nebezpečnými materiály, poučte je o rizicích různých oblastí a činností a podobně.

7. Správně označte své pracovišti. Využijte bezpečnostní značení a jasně označte nebezpečné oblasti. 

8. Zajistěte střízlivost. Alkohol a drogy je faktorem, který přispívá k úmrtí na pracovišti.