Bezpečnostní značení: Souhrn právních norem a předpisů

20.11.2020

Tento článek je stručným přehledem a popisem legislativy týkající se bezpečnostních značek a značení.

Zákony

Zákon č. 309/2006 Sb.

 • Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)


Zákon č. 133/1985 Sb.

 • Zákon České národní rady o požární ochraně


Nařízení vlády


Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

 • Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů


Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

 • Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí


Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

 • Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích


Vyhlášky


Vyhláška č. 246/2001 Sb.

 • Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)


Vyhláška č. 23/2008 Sb.

 • Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb


Vyhláška č. 48/1982 Sb.

 • Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení


Vyhláška č. 23/2008 Sb.

 • Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb


Technické normy


ČSN ISO 3864-1 (018011) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

 • Část ISO 3864, která stanovuje bezpečnostní identifikační barvy a zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení k použití na pracovištích a ve veřejných prostorách za účelem prevence nehod, požární ochrany, informací o zdravotním riziku a o nouzové evakuaci. Stanovuje také základní zásady pro přípravu norem obsahujících bezpečnostní značky.


ČSN ISO 3864-2+Amd. 1 (018011) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků

 • Část ISO 3864, která stanovuje doplňující zásady k ISO 3864-1 pro navrhování bezpečnostních štítků pro výrobky. Účelem bezpečnostního štítku výrobku je věnovat pozornost na specifické nebezpečí a určit, jak se nebezpečí vyhnout.


ČSN ISO 3864-3 (018011) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

 • Část ISO 3864, která uvádí zásady, pokyny a kritéria pro navrhování grafických značek pro bezpečnostní značky, definovaných v ISO 3864-1, a prvků bezpečnostních značek na bezpečnostních štítcích výrobků, definovaných v ISO 3864-2.


ČSN ISO 3864-4 (018011) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

 • Část ISO 3864, která stanovuje kolorimetrické a fotometrické požadavky a zkušební metody pro barvy bezpečnostních značek, používaných na pracovištích a ve veřejných prostorách.


ČSN ISO 17724 (018012) Grafické značky - Slovník

 • Mezinárodní norma, která definuje termíny týkající se grafických značek, zejména značek s veřejnými informace a značek používaných na zařízeních a bezpečnostních značkách.


ČSN EN ISO 7010 (018012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

 • Mezinárodní norma, která stanoví bezpečnostní značky za účelem prevence nehod, požární ochrany, informace o zdravotním riziku a nouzové evakuaci.


ČSN ISO 16069 (018012) Grafické značky - Bezpečnostní značky - Naváděcí systémy bezpečného úniku

 • Mezinárodní norma, která popisuje zásady určující projektování a aplikace vizuálních komponentů používaných k vytváření naváděcího systému bezpečného úniku.


ČSN 01 8013 (018013) Požární tabulky

 • Norma, která platí pro úpravu tabulek používaných zejména v oblasti požární ochrany.


ČSN ISO 17398 (018016) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení

 • Mezinárodní norma, která stanovuje požadavky na klasifikační systém provedení bezpečnostního značení podle očekávaného prostředí použití, základních materiálů, fotometrických vlastností, prostředků osvětlení, způsobu upevnění a povrchu.


ČSN EN IEC 61293 ed. 2 (330150) Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky

 • Mezinárodní norma, která zavádí minimální požadavky a obecná pravidla pro značení elektrických zařízení/předmětůNP1) se jmenovitými hodnotami a dalšími charakteristikami, které umožňují řádný a bezpečný výběr a instalaci elektrických zařízení souvisejících s dodávkou elektřiny.


ČSN 27 4014 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy

 • Norma se zabývá technickým provedením výtahů sloužících pro evakuaci osob. Popisuje požadavky na prostředí a stavbu, stanovuje základní požadavky na evakuační výtahy, zabývá se požadavky na provedení šachetních dveří, pohonů a řídících systémů výtahů. V přílohách jsou uvedeny požadavky na umístění evakuačních výtahů, napájení evakuačních výtahů a jejich označování. Norma obsahuje studii pro použití výtahů pro evakuaci osob v případě nebezpečí, sloužící projektantům a majitelům budov k rozhodnutí a přijetí odpovídajících opatření.