Bezpečnostní značení – Co vše o něm musíte vědět – Část první

04.12.2020

Bezpečnostní značení je nesmírně důležité, a to jak v interiéru, tak exteriéru. Je důležité a nutné mít správně označené veškeré překážky a různá nebezpečí. V každé společnosti by tedy mělo mít značnou prioritu označení nebezpečných míst, únikových cest a bezpečnostních zařízení.


Dle zákonu č. 309/2006 Sb., je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značení a značky a zavést informační signály na pracovištích, kde může dojít k poškození zdraví. Zaměstnanci musí být s tímto značení seznámení a musí jim být srozumitelné. Z tohoto důvodu jsme se vám rozhodli představit různé kategorie bezpečnostních značek a poskytnout vám rozsáhlé informace o jejích významu a použití.  

Jako první se seznámíme s výstražnými značkami. Pokusíme se vám předat znalosti, které vám pomohou při ochranně zdraví vašich zaměstnanců a vyvarování se nebezpečí.


První je potřeba si říct, co to vlastně ty varovné či výstražné značky jsou. Pomocí těchto značeni můžeme snadno označit nebezpečná místa, aby bylo hned každému jasné, jaká nebezpečí hrozí. 


Jedná se tedy o značky, které varují před rizikem a nebezpečím. Jsou snadno rozpoznatelném jedná se o trojúhelníkovou značku žluté barvy. Střed značky tvoří piktogram, který zajišťuje jasné sdělení a upozorňují všechny na možná nebezpečí jako je třeba nebezpečí výbuchu, useknutí prstů a podobně. Výhodou těchto piktogramů je, že je rozpoznáte i přes jazykové bariéry.


Výstražné značky mohou být také doplněný o texty pro větší srozumitelnost. Varovné značky jsou tedy nejlepším způsobem, jak jasně označit rizika vaší společnosti a zabránit tak zraněním a poškození majetku. 

Zákazové značení

V další části o bezpečnostních značkách bychom vám chtěli poskytnout informace o zákazových značkách. Zákazové značky jsou nesmírně důležité především kvůli tomu, že se často stále spousta lidí řídí tím, že co není zakázáno je povoleno. 


Důležité si je tedy říct, co jsou to zákazové značky. Zákazové značky, jak už název vypovídá, jasně označují činy, které jsou zakázány. Na mnoho pracovištích a jiných prostorech je složité na první pohled poznat jaké nebezpečí může při určitém chování nastat a bez konkrétního značení je tedy předpokládáno, že je akce povolena. Například nevypneme telefon při vstupu do každé budovy. Zákazové značky tedy pomáhají především v prevenci proti vzniku situací, kde by mohlo dojít ke krizi a různým zraněním. 


Pro shrnutí je tedy možné zákazové značky popsat jako bezpečnostní značky zakazující chování, které by mohlo vést k nebezpečí. Zákazové značky jsou rozpoznatelné podle černého piktogramu s červeným ohraničením a bílým podkladem. Červená barva je velmi nápadná a kombinace těchto barev pak upoutá pozornost a je jasně rozpoznatelná. 


Všechno zákazové značení je přeškrtnuté červenou příčkou, aby bylo jasné, že je akce nepřípustná. Piktogramy můžou být opět doplněny o text. Například piktogram cigarety může být doplněn o text: "Zákaz kouření mimo vyhrazený prostor".

Příkazové značení

Dále se budeme věnovat tomu, co jsou to příkazové značky. Přikázání je projev vůle a má charakter pokynu. Povinné značky by měli mít v každé společnosti důležitou roli. Jedná se o opatření, které musí každý jedinec přijmout a dodržovat, aby se snížila rizika na minimum. Často jde o označení ochranných pomůcek, které se mají při provozu používat. 


Často jsou informace z těchto značek interpretovaná, jako doporučení, což je vážná chyba. Pří nedodržování povinných značek pak tedy může docházet ke zbytečným úrazům. Tyto značky je nutné tedy dodržovat, aby byla zaručená bezpečnost na pracovišti a vyznačených prostorech. Příkazové značky tedy můžeme vyjádřit jako bezpečnostní značení, které předepisuje určité chování. Je třeba se přesvědčit o tom, že jsou příkazy dodržované a přispět tak k bezpečnosti svých zaměstnanců.


Příkazové značení je charakteristické modrou barvou s bílým piktogramem. Tato barva nebyla vybraná náhodou. Modrá barva je barva spolehlivosti a důvěryhodnosti. Toto značení by teda mělo vyvolat pocit, že budu v co největším bezpečí, když budu tato nařízení dodržovat.