Bezpečná přeprava a označení lithiových baterií

01.01.2021


Lithiové baterie jsou označované jako nebezpečné zboží, a proto se při přepravě po silnici, vodě či vzduchem musí řídit určitými předpisy. Označení správnými etiketami pomáhá upozornit zaměstnance a kohokoliv, kdo přijde s balíkem do styku, o vysoce hořlavých lithiových bateriích, které nejde lehce uhasit. 

Co to jsou lithiové baterie?

Lithiové baterie se obecně děli do dvou kategorií: kovové a iontové.


Lithium - kovové baterie jsou obecně nedobíjecí baterie, ale obsahují velkou hustotu energie. Obsahují kovové lithium a jsou určeny pro jednorázové použití. Používají se například v hodinkách, kardiostimulátorech, kalkulačkách, fotoaparátech atd.


Lithium-iontové baterie byly vyvinuty později a jsou považovány za stabilnější než baterie kovové. Jedná se o dobíjecí baterie, které se většinou používají ve spotřební elektronice, mobilních telefonech, počítačích a elektrokolech a podobně. 

Proč jsou tyto baterie nebezpečné?

Všechny lithiové baterie mohou podléhat takzvanému "Tepelnému úniku." To znamená, že za určitých podmínek se mohou tyto baterie přehřát a vznítit. Znamená to tedy, že pokud je baterie poškozená, může dojít ke zkratu a ke vzniku jiskry, která je dostatečná k zapálení vysoce reaktivního lithia uvnitř, což vede ke vzniku požáru. Baterie mohou při přehřátí také explodovat. 

Klasifikace baterií

Kvůli těmto rizikům podléhají lithiové baterie při přepravě určitým předpisům. V rámci těchto předpisům jsou tyto baterie rozděleny do několika kategorií. Lithiové baterie jsou klasifikovány jako třída 9 - Různé nebezpečné věci a jsou přiřazené k UN číslům 3090, 3091, 3480 nebo 3481.

  • UN 3090 - lithiové kovové baterie (dodávané samy)
  • UN 3480 - lithium-iontové baterie (dodávané samy) nebo pokud jsou součástí zařízení
  • UN 3091 - lithiové kovové baterie obsažené v zařízení nebo lithiové kovové baterie balené se zařízením
  • UN 3481 - lithium-iontové baterie obsažené v zařízení nebo lithium-iontové baterie balené se zařízeními

Ustanovení 188

Jak už bylo řečeno lithiové baterie musí odpovídat určitým zvláštním ustanovením. Jedná se především o ustanovení 188. Lithiové baterie totiž nepodléhají ustanovením ADR, jestliže splňují požadavky zvláštního ustanovení 188 kapitoly 3.3. Baterie tedy nepodléhají ustanovením ADR, pokud jsou splněny tyto požadavky:

(a) pro článek s kovem lithia nebo slitinou lithia je obsah lithia nejvýše 1 g a pro článek s ionty lithia je watthodinová zatížitelnost nejvýše 20 Wh;

POZNÁMKA: Jsou-li lithiové baterie odpovídající ustanovením v 2.2.9.1.7 (f) přepravovány podle tohoto zvláštního ustanovení, nesmí celkový obsah lithia ve všech lithiových kovových článcích obsažených v baterii překročit 1,5 g a celková kapacita všech lithium-iontových článků obsažených v baterii nesmí překročit 10 Wh (viz zvláštní ustanovení 387).

(b) pro baterii s kovem lithia nebo slitinou lithia je celkový obsah lithia nejvýše 2 g a pro baterii s ionty lithia je watthodinová zatížitelnost nejvýše 100 Wh. Baterie s ionty lithia podléhající tomuto ustanovení musí mít na vnější skříni vyznačenu watthodinovou zatížitelnost, kromě těch, které byly vyrobeny před 1. lednem 2009.

POZNÁMKA: Jsou-li lithiové baterie odpovídající ustanovením v 2.2.9.1.7 (f) přepravovány podle tohoto zvláštního ustanovení, nesmí celkový obsah lithia ve všech lithiových kovových článcích obsažených v baterii překročit 1,5 g a celková kapacita všech lithium-iontových článků obsažených v baterii nesmí překročit 10 Wh (viz zvláštní ustanovení 387).

(c) každý článek nebo baterie splňuje ustanovení uvedená v 2.2.9.1.7 (a), (e), (f), je-li to náležité, a (g);

(d) články a baterie, s výjimkou těch, které jsou zabudovány v zařízeních, musí být zabaleny ve vnitřních obalech, které zcela uzavírají článek nebo baterii. Články a baterie musí být chráněny tak, aby se zamezilo zkratům. Toto zahrnuje ochranu proti dotyku s elektricky vodivým materiálem uvnitř téhož obalu, který by mohl vést ke zkratu. Vnitřní obaly musí být zabaleny do pevných vnějších obalů, které vyhovují ustanovením pododdílů 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.5;

(e) články a baterie, které jsou zabudovány v zařízeních, musí být chráněny před poškozením a zkratem a zařízení musí být vybaveno účinnými prostředky zabraňujícímu jeho náhodnému uvedení do činnosti. Tento požadavek se nevztahuje na zařízení, která jsou záměrně aktivní v dopravě (vysílače vysokofrekvenční identifikace (RFID), hodiny, snímače atd.) a která nejsou schopna generovat nebezpečné vyvíjení tepla. Jsou-li baterie zabudovány v zařízeních, musí být tato zařízení zabalena do pevných vnějších obalů vyrobených z vhodného materiálu přiměřené pevnosti a konstrukce vzhledem k vnitřnímu objemu obalů a jejich zamýšlenému použití, ledaže je baterii poskytnuta rovnocenná ochrana zařízením, v němž je obsažena;

(f) Každý kus musí být označen příslušnou značkou pro lithiové baterie, zobrazenou v 5.2.1.9.

Tento požadavek neplatí pro:

(i) kusy obsahující pouze knoflíkové baterie zabudované v zařízení (včetně obvodových desek); a 629

(ii) kusy obsahující nejvýše čtyři články nebo dvě baterie zabudované v zařízení, pokud zásilka neobsahuje více než dva takové kusy.

Jsou-li kusy uloženy v přepravním obalovém souboru, musí být značka pro lithiové baterie buď zřetelně viditelná, nebo musí být umístěna na vnější straně přepravního obalového souboru a přepravní obalový soubor musí být opatřen nápisem "PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR". Písmena nápisu "PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR" musí být nejméně 12 mm vysoká.

POZNÁMKA: Kusy obsahující lithiové baterie zabalené podle ustanovení části 4, kapitoly 11, pokynů pro balení 965 nebo 968, oddílu IB Technických pokynů ICAO, které jsou opatřeny značkou uvedenou v 5.2.1.9 (značka pro lithiové baterie), a bezpečnostní značkou uvedenou v 5.2.2.2.2, vzoru č. 9A, se považují za kusy splňující požadavky tohoto zvláštního ustanovení.

(g) S výjimkou případů, kdy jsou baterie zabudovány v zařízeních, musí být každý kus schopen odolat zkoušce volným pádem z výšky 1,2 m při jakékoli orientaci, bez poškození článků nebo baterií v něm obsažených, bez posunutí obsahu, které by dovolilo, aby se dostaly do styku baterie s baterií (nebo článek s článkem), a bez uvolnění obsahu; a

(h) S výjimkou případů, kdy jsou baterie zabudovány v zařízeních nebo s nimi zabaleny, nesmějí kusy překročit 30 kg celkové (brutto) hmotnosti. Ve výše uvedených požadavcích a v celé ADR se rozumí pod "obsahem lithia" hmotnost lithia na anodě článku s kovem lithia nebo slitinou lithia. Pokud se v tomto zvláštním ustanovení používá pojem "zařízení", rozumí se jím přístroj, jemuž lithiové články nebo baterie dodávají elektrickou energii pro jeho činnost.


Existují zvláštní položky pro baterie s kovem lithia a pro baterie s ionty lithia, aby se usnadnila přeprava těchto baterií jednotlivými způsoby přepravy a aby se umožnila aplikace rozdílných činností při zásazích v nouzových situacích.

Pokud jsou kusy, které obsahují lithiové články nebo baterie připraveny v souladu s ustanovením 188 musí být označovány tak, jak je znázorněno na obrázku níže. Každé značení musí obsahovat UN číslo, podle předem zmiňované klasifikace. V případě, že kus obsahuje více lithiových částí, které odpovídají různým UN číslům, musí být na jedné či více značkách uvedeny všechny tyto čísla.


Předpisy týkající se mezinárodní přepravy lithiových baterií jsou založeny na doporučení Komise OSN pro přepravu nebezpečného zboží. Tyto předpisy podléhají změnám a je tedy vždy třeba ověřit si poslední vydání předpisů. Pro přepravu lithiových baterií jsou předpisy specifikovány v technických instrukcích pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží, kterou vydává ICAO (Mezinárodní organizace civilního letectví) a v předpisech pro nebezpečné zboží od IATA (Mezinárodní letecká dopravní asociace). Námořní přepravu pak upravuje předpis o mezinárodní námořní přepravě nebezpečného zboží od IMO (mezinárodní námořní organizace).